$N1) $pagina = $dir[$N1]; else $pagina = ""; if($aantalDir > $N2) $onderdeelID = $dir[$N2]; else $onderdeelID = ""; if($aantalDir > $N3) $onderdeel = $dir[$N3]; else $onderdeel = ""; /* address check */ /*$aantalDir ;*/ { $laatsteDir = $aantalDir - 1; $i = 0; while($dir[$laatsteDir] == "" && $i < 10) { $laatsteDir = $laatsteDir - 1; $i++; } $page = $dir[$laatsteDir]; if($dir[$laatsteDir] == "" && $pagina != '') { $requestedError = 404; } else { $dataGETResult = explode('?', $dir[$laatsteDir], 2); if(count($dataGETResult) == 2) { $dir[$laatsteDir] = $dataGETResult[0]; $urlGET = $dataGETResult[1]; } if($pagina > '' && substr($dir[$laatsteDir], strlen($dir[$laatsteDir]) - 5, 5) == '.html') { $htmlExtDetected = true; $dir[$laatsteDir] = substr($dir[$laatsteDir], 0, strlen($dir[$laatsteDir]) - 5); } } /* if($dir[$N1] == "home") { $requestError = 301; $newURL = DOMEIN; } */ if($requestedError == 0) { // check if item exists // if exists AND htmlExtDetected == true, then 301 // otherwise if not exists 404 if($dir[$N1] == "") { $pageQuery = mysql_query("SELECT p.PID, p.Type, p.Tekst, p.Zoek_Titel, p.Adres FROM T_Paginas p, T_Menu m WHERE p.Actief = '1' AND p.PID = m.PID ORDER BY m.MID LIMIT 1"); $pageResult = mysql_fetch_array($pageQuery); $PID = $pageResult['PID']; $pageType = $pageResult['Type']; $dir[$N1] = $pagina = 'home.html'; $newURL = $pageResult['Adres']; $htmlExtDetected = true; } else if($dir[$N1] == 'home') { $newURL = DOMEIN; $requestError = 301; } else if($dir[$N1] > '') { $pageQuery = mysql_query("SELECT * FROM T_Paginas WHERE Actief = '1' AND Adres = '".$dir[$N1]."'"); if(mysql_num_rows($pageQuery) > 0) { $pageResult = mysql_fetch_array($pageQuery); $PID = $pageResult['PID']; $pageType = $pageResult['Type']; } else { $requestError = 404; } } if($htmlExtDetected == false && $requestError == 0 && $dir[$N1] > '') { $newURL = ''; for($i = $N1; $i < $laatsteDir; $i++) { $newURL .= $dir[$i].'/'; } $newURL .= $dir[$laatsteDir].'.html'; $requestError = 301; } if($requestError == 0) { if($pageResult["Zoek_Titel"] > '') $htmlTitle = stripslashes($pageResult["Zoek_Titel"])." - ".$htmlTitle; getSeoResults('pagina', $PID); // $pageResult['Tekst'] = replaceHTMLItems('pagina', $PID, stripslashes($pageResult['Tekst'])); $pageResult['Tekst'] = stripslashes($pageResult['Tekst']); switch($pageType) { case 2: // Linkpagina $content .= $pageResult['Tekst']; $contentTitle .= stripslashes($pageResult['Zoek_Titel']); $Q_Groepen = mysql_query("SELECT * FROM T_Link_Groepen WHERE PID = '$PID' AND Actief = '1' ORDER BY Groep_Positie"); while($Groepen_Array = @mysql_fetch_array($Q_Groepen)) { $LGID = stripslashes($Groepen_Array["LGID"]); $groep = stripslashes($Groepen_Array["Groep"]); $content .= '

'.$groep.'

'; $Q_Links = mysql_query("SELECT * FROM T_Links WHERE PID = '$PID' AND LGID = '$LGID' ORDER BY Link"); while($Link_Array = mysql_fetch_array($Q_Links)) { $link = stripslashes($Link_Array["Link"]); $adres = stripslashes($Link_Array["Adres"]); $content.= '- '.$link.'
'; } $content .= '

'; } break; case 58: // Nieuwtjespagina $jQuery = true; $jQueryFancy = true; if($PID == UITGELICHT_PID) { require_once('nieuwtjes_inc.php'); $voorwaarde = ""; if(count($dir) == $N3) { $selectedId = str_replace(".html", "", trim($dir[$N2])); $selectedId = substr($selectedId, strrpos($selectedId, '-') + 1) + 0; if($selectedId > 0) { $content .= ShowNieuwsbericht($selectedId, $PID); $voorwaarde = ' AND NID != '.addslashes($selectedId); } } else { $content .= $pageResult['Tekst']; $contentTitle .= stripslashes($pageResult['Zoek_Titel']); } $content .= ShowNieuwsberichten($PID, $voorwaarde); } else { require_once('slider_inc.php'); $isSliderPage = true; $content .= $pageResult['Tekst']; $contentTitle .= stripslashes($pageResult['Zoek_Titel']); $contentAfter = '
'.getSlider().'
'; /**/ $headinc = ' '; } break; case 0: default: if($PID == HOME_PID) { } $content .= $pageResult['Tekst']; $contentTitle .= stripslashes($pageResult['Zoek_Titel']); break; } } } } if($requestError == 404) { header('Status: 404 Not Found'); header('HTTP/1.0 404 Not Found'); $contentTitle = 'Error 404'; $content = '

De door u opgevraagde pagina bestaat niet (meer).

'; } else if($requestError == 301) { if(substr($newURL, 0, 7) != 'http://') $newURL = DOMEIN.$newURL; header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently'); header('Location: '.$newURL); exit(); } else { } define('SLIDERPID', 8); $menuContent = F_Menu(-1, $PID); if($jQuery == true || $jQueryFancy == true) { $headincBefore .= ' '; } if($jQueryFancy == true) { $headincBefore .= ' '; } /* if($ie6 == true) { $headincAfter .= ''; } */ /* display */ if($contentTitle != '') $contentTitle = '

'.$contentTitle.'

'; $content = str_replace('', '€', $content); $ie6error = ''; $uitgelichtContent = ''; $uitgelichtQuery = mysql_query("SELECT * FROM T_Nieuwtjes WHERE PID = '".UITGELICHT_PID."' AND Zichtbaar = '1' AND Actief = '1' ORDER BY Positie LIMIT 3"); if(mysql_num_rows($uitgelichtQuery) > 0) { $uitgelichtContent = 'Uitgelicht'; while($result = mysql_fetch_assoc($uitgelichtQuery)) { $uitgelichtTitel = stripslashes($result['Titel']); $uitgelichtLink = DOMEIN.'uitgelicht/'.F_NaamNaarURL($result['Titel']).'-'.$result['NID'].'.html'; $uitgelichtContent .= '

'.$uitgelichtTitel.'

'; } } if(preg_match("/^MSIE 6.0/", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) && !(preg_match("/^MSIE 7.0/", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) || preg_match("/^MSIE 8.0/", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) || preg_match("/^MSIE 9.0/", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) || isset($_GET['ie6'])) { $ie6 = true; $ie6error = '

Belangrijk: U werkt met een verouderde browser waardoor deze website mogelijk niet juist wordt weergegeven.
U wordt aangeraden uw browser te updaten naar de nieuwste versie of een andere browser te gebruiken:
Internet Explorer update - FireFox - Chrome - Safari

'; } $content = $contentTitle.utf8_encode($content); if($isSliderPage == true) $content = '
'.$content.'
'; $content .= $contentAfter; $temp = file_get_contents($BASISMAP."/layout/layout.html"); $temp = str_replace("", $ie6error, $temp); $temp = str_replace("", $htmlTitle, $temp); $temp = str_replace("", $htmlDescription, $temp); $temp = str_replace("", $htmlKeywords, $temp); $temp = str_replace("", $headincBefore.$headinc.$headincAfter, $temp); $temp = str_replace("", $menuContent, $temp); $temp = str_replace("", $content, $temp); $temp = str_replace("", $robots, $temp); $temp = str_replace("", $pageImg = getPageImg($PID), $temp); $temp = str_replace("", $uitgelichtContent, $temp); $temp = str_replace('href="css/style.css"', 'href="'.DOMEIN.'css/style.css"', $temp); if($pageImg == '') $temp = str_replace('class="content home"', 'class="content"', $temp); $temp = str_replace(array("http://s112.webhostingserver.nl/~deb62484/", "/~deb62484/", 'href="/', 'src="/'), array(DOMEIN, DOMEIN, 'href="'.DOMEIN, 'src="'.DOMEIN), $temp); $temp = str_replace("<%DOMEIN%>", DOMEIN, $temp); echo $temp; /* Schildersbedrijf van Sonnen aan het werk */ ?>